ÁSZF

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

  1. Fogalommeghatározások
    1. Személyes adat

   Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

    1. Adatkezelés

   A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

    1. Az adatkezelés korlátozása

   A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

    1. Adatkezelő

   Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

    1. Címzett

   Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

    1. Harmadik fél

   Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

    1. Az érintett hozzájárulása

   Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

  2. Adatkezelő

Az adatkezelő: Mátyás Krisztián

E-mail cím: hello(kuakc)matchamoment.hu

Cím: 3557 Bükkszentkereszt, Dózsa utca 2.

 1. A kezelt személyes adatok köre, és az adatkezelés jogalapjai
  1. Kapcsolat űrlapon megadott személyes adatok
    1. Adatkezelés célja és jogalapja

   Az adatkezelés célja a Felhasználóval való kapcsolattartás e-mail üzeneteken keresztül. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata, ami a Kapcsolat űrlap kitöltésében nyilvánul meg. A Kapcsolat űrlapon megadott adatokat kizárólag a Felhasználóval való kapcsolattartásra használjuk. A Felhasználó bármikor jogosult a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást visszavonni az privacy(kuakc)mokapot.hu e-mail címen. Ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

    1. E-mail cím

   A Felhasználó által a Kapcsolat űrlapon megadott e-mail cím.

    1. Név

   A Felhasználó által a Kapcsolat űrlapon megadott név.

    1. Telefonszám

   A Felhasználó telefonszáma, amennyiben a Felhasználó a kapcsolattartásra a telefonszám megadása lehetőséget választja.

    1. Személyes adatok tárolásának időtartama

   A személyes adatok tárolásának időtartama a Felhasználóval való kapcsolattartás időtartama. A Felhasználó bármikor kérelmezheti a tárolt személyes adatainak törlését az privacy(kuakc)mokapot.hu e-mail címen.

    1. Személyes adatok címzettje

   Mátyás Krisztián

   E-mail cím: hello(kuakc)matchamoment.hu

   Cím: 3557 Bükkszentkereszt, Dózsa utca 2.

    1. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

   Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy nem adja meg személyes adatait a Kapcsolat ürlapon, úgy a kapcsolattartásra egy másik csatornát (pl.: közösségi média elérhetőségek) szükséges igénybe vennie.

    1. Automatizált döntéshozatal ténye

   A Kapcsolat űrlapon megadott személyes adatokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalt, nem végzünk, azokat kizárólag a Felhaszálóval való kapcsolattartásra használjuk.

    1. Harmadik országba történő adattovábbítás ténye

   A Kapcsolat űrlapon megadott személyes adatokat harmadik országba nem továbbítjuk.

  2. A blog űrlapon megadott személyes adatok
    1. Adatkezelés célja és jogalapja

   Az adatkezelés célja elektronikus dokumentumcsere, ami az Online Marketing Eszköztár dokumentum letöltésének lehetőségében, illetve a Felhasználónak küldött e-mail formátumú hírlevelekben nyilvánul meg. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata, ami a blog űrlapon lévő email adatok kitöltésében nyilvánul meg. A Blog űrlapon megadott adatokat kizárólag elektronikus dokumentumcserére használjuk. A Felhasználó bármikor jogosult a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást visszavonni a privacy(kukac)mokapot.hu e-mail címen. Ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

    1. E-mail cím

   A Felhasználó által a Blog űrlapon megadott e-mail cím.

    1. Személyes adatok tárolásának időtartama

   A személyes adatok tárolásának időtartama maximum 3 év. A Felhasználó bármikor kérelmezheti a tárolt személyes adatainak törlését az privacy(kuakc)mokapot.hu e-mail címen.

    1. Személyes adatok címzettje

   Mátyás Krisztián

   E-mail cím: hello(kuakc)matchamoment.hu

   Cím: 3557 Bükkszentkereszt, Dózsa utca 2.

    1. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

   Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy nem adja meg személyes adatait a Blog űrlapon, úgy a a letölthető marketing eszköztár kizárólag alternatív módon tudja beszerezni pl.: személyes üzenetben a Mokapot email címén keresztül.

    1. Automatizált döntéshozatal ténye

   A Blog űrlapon megadott személyes adatokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalt, nem végzünk, azokat kizárólag a Felhaszálóval való kapcsolattartásra használjuk.

    1. Harmadik országba történő adattovábbítás ténye

   A Blog űrlapon megadott személyes adatokat harmadik országba nem továbbítjuk.

 2. Sütik (cookie-k) használata

  Az Adatkezelő az általa üzemeltetett mokapot.hu domainen és aldomainjein keresztül elérhető honlapokon (a továbbiakban: „Honlapok”) harmadik féltől származó sütiket (angolul: „cookie”) használ a honlapok működtetése, biztonsága, a Honlapokon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

   1. Adatkezelés jogalapja, céljai

  Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájáruláson alapuló nyilatkozata, ami a Honlapokon található süti információ felugró ablakban foglaltak elfogadásában nyilvánul meg. Az adatkezelés célja a felhasználói élmény javítása.

   1. A hozzájárulás tárolása

  A Felhasználó hozzájárulását a HTML5 web storage “consented” változójában tároljuk.

   1. A kezelt adatok köre, tárolási ideje
   1. A harmadik felek által elhelyezett sütikkel kapcsolatos további információ

  Google Analytics: további információ

  Hotjar: további információ

  Meta: további információ

 3. A felhasználó jogai
   1. Hozzáférés

  A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak köréről, a személyes adatok kezelésének jogalapjáról, céljairól, az adattárolás időtartamáról és a személyes adatok címzettjéről.

   1. Helyesbítés

  A Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul tárolt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

   1. Törlés

  A Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelőtől a tárolt személyes adatainak törlését.

   1. Adatkezelés korlátozása

  A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelés korlátozását kérni az Adatkezelőtől.

   1. Adatkezelés elleni tiltakozás

  A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelés elleni tiltakozásra.

   1. Adathordozhatóság

  A Felhasználó bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait átlátható, széles körben használt és géppel olvasható formátumban részére átadja, vagy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

   1. Hozzájárulás visszavonásához való jog

  A Felhasználó bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását a jövőre tekintettel. Ez nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 4. Jogorvoslati lehetőségek
   1. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az Adatkezelő 2. pontban sorolt értesítési címein tájékozódhat.
   2. A Felhasználó jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, amennyiben az Adatkezelő nem a jelen dokumentumban leírtaknak megfelelően kezelte személyes adatait, illetve ha nem sikerül fentebb sorolt jogait érvényesíteni az Adatkezelővel szemben.

  A hatóság elérhetőségei:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Telefonszám: +36 1 391-1400

  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Weboldal: www.naih.hu

  Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  1. A Felhasználó jogainak megsértése esetén jogosult a lakóhelye szerinti, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti bírósághoz fordulni.